هریس ، معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر به سنگاپور و ویتنام است