نوع SARS-CoV-2 در آفریقای جنوبی خطرناک تر از انگلستان است ، احتمال غیرفعال شدن واکسن