نوع هندی ممکن است “مانند آتش سوزی” به افرادی که واکسینه نشده اند علیه COVID-19 سرایت کند