نوع جدید ویروس SARS-CoV-2 در ژاپن با نژاد جدید در انگلیس و آفریقای جنوبی متفاوت است