نروژ در تلاش است تا افراد گمشده را در زمین لغزش پیدا کند