نخست وزیر A. مرکل معتقد است که آلمان از همه چالش ها عبور خواهد کرد