نخست وزیر نیوزلند از طالبان می خواهد حقوق بشر را در افغانستان حفظ کنند