نخست وزیر دانش آموزان را به رفتن به مدرسه تشویق کرد