نخست وزیر انگلیس ، بی جانسون تأیید می کند که پس از Brexit نیز به وظایف خود ادامه خواهد داد