نخست وزیر آلمان قول داد سرعت واکسیناسیون را در سرتاسر کشور تسریع کند