نانسی پلوسی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شد