مورد COVID پرش شد ، چین ظرف پنج روز یک بیمارستان عظیم را به اتمام رساند