منطقه پایتخت فرانسه به شدت تحت تأثیر اپیدمی COVID-19 قرار گرفت