مقام انتخاباتی جورجیا گفت که وی برای تماس با رئیس جمهور ترامپ دعوت شده است