مقامات ژاپنی به دلیل توصیه به مردم برای “غذا خوردن با خارجی ها” مورد انتقاد قرار نگرفته اند