معترضین راضی در کنگره آمریکا با این جنایت روبرو هستند ، در چه سطح مجازات؟