مطالعات دولت هند نشان می دهد که بیش از 300 میلیون نفر ممکن است از قبل به این بیماری مبتلا باشند