مطالعات انجام شده در پرو نشان می دهد که واکسن سینوفارم 94 درصد در جلوگیری از مرگ موثر است