مصر جبران خسارت مالک کشتی را تا به حال داده شده کاهش می دهد