مصر ارتش خود را برای مبارزه با اپیدمی COVID-19 بسیج کرده است