مرغ ها ، کازینوها مبارزه با Thai COVID-19 را دشوار می کنند