مردم پرو روزانه و شب برای خرید اکسیژن برای بیماران COVID-19 صف می کشیدند