مردان جوان 11 ساعت از پرواز در زیر زمین زنده می مانند