مجلس نمایندگان ایالات متحده رسماً قطعنامه ای را برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ ارائه داده است