متاسفانه وزن پسر 7 ساله یمنی به دلیل گرسنگی فقط 7 کیلوگرم است