ماژول روسی ناگهان موتور را منفجر کرد و ایستگاه ISS مجبور شد محور را خاموش کند