ماهیگیران می گویند در هنگام سقوط هواپیمای اندونزی انفجارهای شدیدی را شنیده اند