ماهیگیران بیچاره یشم نارنج نارنج را که به 7.6 میلیارد دانگ پیشنهاد می شد ، برداشتند