مالزی ده ها هزار نفر را برای جلوگیری از سیل تخلیه کرده است