لائوس 9 مورد جدید را ثبت کرد ، دولت بر کمک به کارگران و فقرا متمرکز شد