لائوس واکسیناسیون علیه COVID-19 را برای خارجی ها گسترش می دهد