لائوس صدها مورد دیگر از COVID-19 را در جامعه ثبت کرده است