لائوس در حال نظارت بر انزوای کارگران از خارج از کشور است