لائوس به کارخانه های پوشاک اجازه می دهد تا با استانداردهای پیشگیری از اپیدمی کار کنند