قبل از روی کار آمدن بایدن ، افراط گرایان دوباره خواستار خشونت شدند