فیلیپین واکسن COVID-19 “قاچاق” داده شده به سربازان را بررسی می کند