فیلیپین مسافران خارجی را از ایالات متحده ممنوع می کند