فیلیپین استفاده از واکسن های Pfizer / BioNTech را تأیید می کند