فرودگاه های انگلیس از دولت درخواست کمک اضطراری کرده اند