فرستادگان ویژه آمریکا و چین درمورد موضوع کره شمالی تلفنی صحبت کردند