فرانسه مرزهای خود را با کشورهای غیر اتحادیه اروپا برای مقابله با بیماری های همه گیر می بندد