فرانسه بار دیگر محدودیت هایی را برای مقابله با موج چهارم همه گیری وضع کرده است