غول های سراسر جهان در سال 2020 1.8 تریلیون دلار به این شرکت اضافه می کنند.