عناصر راست افراطی را در اوباش حمله کننده به کنگره آمریکا شناسایی کنید