عمان و ایران موارد آلودگی را با نوع جدید ویروس SARS-CoV-2 گزارش کرده اند