عمان اولین مورد آلودگی را با نوع SARS-CoV-2 کشف کرده است