عفونت های حاد تنفسی COVID-19: اردن واکسن های چینی را تأیید می کند