عربستان سعودی و متحدان عرب آن روابط خود را با قطر به طور کامل برقرار کرده اند