عربستان سعودی در حال بازیابی مرزهای هوایی ، زمینی و دریایی با قطر است