طوفان های برفی در روسیه ، بسیاری از مردم کشته شدند